Yangtze Charming – 7 Days 5 Nights China Tours – US

Los Angeles

Chengdu, Yangtze River Cruise, Chongqing

Duration7 days Per Person$899
5 nights
Read More

Yangtze Charming – 10 Days 8 Nights China Tours – US

Los Angeles

Chengdu, Yangtze River Cruise, Chongqing

Duration10 days Per Person$999
8 nights
Read More

Yangtze Charming – 14 Days 12 Nights China Tours – US

Los Angeles

Chengdu, Yangtze River Cruise, Chongqing, Xi'an, Beijing

Duration14 days Per Person$1899
12 nights
Read More

Wonders of China – 11 Days 9 Nights China Tours-US

Vancouver / Toronto / Los Angeles / San Francisco / Seattle

2019 China Tour-Beijing, Jinan, Tai'an , Hangzhou, Suzhou, Shanghai

Duration11 days Per Person$899
9 nights
Read More